Đăng nhập Đăng ký
đối xiclon
đối xứng gương
đối xứng hóa
đối xứng số học
đối xứng trục
đối xứng đẳng hướng
đối xử
đối xử công bằng ngay cả với kẻ không xứng đáng
đối xử như bạn
đối xử thô bạo với ai
đối xử tàn ác với ai
đối xử với ai một cách tôn trọng
đối áp suất
đối đáp lại
đối đãi với ai hết lòng tử tế
đối đầu
đối đối số
đối đồng đều
đốm bẩn
đốm khoáng vật
đốm màu (fomat hỏng)
đốm nâu
đốm sáng rađa
đốm vết
đốm đỏ
đốn cây sát góc
đốn ngã
đống (cấu trúc dữ liệu)
đống băng
đống cát
đống cỏ lá khô
đống gạch để nung
đống hình chóp
đống lớn
đống phân bò
đống quặng thải
đống rác thải
đống sợi rời
đống tuyết rơi
đống xỉ thải
đống đá hỗn độn
đống đá vụn
đống ống
đốt (đèn)
đốt bằng than cốc
đốt cháy
đốt cháy hết
đốt cháy, đốt thành than
đốt cây
<< 1 2 3 4 5 >>