Đăng nhập Đăng ký

analysis nghĩa là gì

phát âm: [ ə'næləsis ]
Thì hiện tại đơn: analyses   
"analysis" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • An electroencephalogram, chromosomal analysis, a computerized axial tomograph.
  Đo điện não đồ phân tích nhiễm sắc thể, cho chụp CT
 • Hey, Julian, do you want me to get started on the DNA analysis for you?
  Này, Julian, anh có muốn tôi làm phân tích DNA giúp anh không?
 • The analysis results matched with Private Jung's blood sample.
  Kết quả phân tích cho thấy đó là máu của Binh nhì Jung.
 • Three for excavation, and two for analysis.
  Ba người cho việc khai quật, và hai người để phân tích.
 • Get a DNA analysis of the long arm of chromosome 22
  Hãy phân tích ADN trên nhánh dài của nhiễm sắc thể 22.
 • Spatter analysis shows that it came from the driver.
  Giám định cho thấy rằng vết máu là của tên tài xế.
 • So it's a UFO. Unidentified Flowing Orifice. Either you screwed up the test, or I screwed up my analysis of this case.
  (Lỗ chảy máu không xác định) hoặc tôi chuẩn đoán nhầm.
 • We also did a chemical analysis of Victoria Raymond's bathwater.
  Chúng ta cũng phân tích nước trong bồn của Victoria Raymond.
 • You've allowed no time for analysis or decision-making.
  Các vị không cho thời gian phân tích hoạc ra quyết định.
 • Voice analysis indicates you are lying to me, Jack.
  Phân tích giọng nói cho thấy anh đang nói dối tôi, Jack.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • an investigation of the component parts of a whole and their relations in making up the whole

 • a set of techniques for exploring underlying motives and a method of treating various mental disorders; based on the theories of Sigmund Freud; "his physician recommended psychoanalysis"
  Từ đồng nghĩa: psychoanalysis, depth psychology,

 • the abstract separation of a whole into its constituent parts in order to study the parts and their relations
  Từ đồng nghĩa: analytic thinking,

 • a branch of mathematics involving calculus and the theory of limits; sequences and series and integration and differentiation

 • a form of literary criticism in which the structure of a piece of writing is analyzed

 • the use of closed-class words instead of inflections: e.g., `the father of the bride'' instead of `the bride''s father''