Đăng nhập Đăng ký

as soon as possible shipment nghĩa là gì

phát âm:
Bản dịchĐiện thoại
  • Từ điển kinh doanh
    • chất hàng xuống tàu càng sớm càng tốt
  • soon     [su:n] phó từ chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc, một ngày gần đây;...
  • possible     ['pɔsəbl] tính từ có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra...
  • shipment     ['ʃipmənt] danh từ sự xếp (hàng) xuống tàu hàng hoá trên tàu...
  • as soon as     ngay khi ngay ...
  • as soon as possible     càng sớm càng tốt Từ điển kinh doanh càng sớm càng tốt as soon as...