Đăng nhập Đăng ký

commandment nghĩa là gì

phát âm:
Thì hiện tại đơn: commandments   
"commandment" câu
Câu ví dụ
 • The first commandment is
  Sư môn của chúng tôi còn đệ nhất giới điều đó mà.
 • Do you know what the fifth commandment is?
  Bà có biết lời răn dạy thứ năm trong kinh thánh không?
 • Which of you nuns violated my first commandment?
  Ai trong bọn nữ tu vi phạm điều răn thứ nhất của ta, hả?
 • I have talked to my boss, and I have a new commandment to you.
  Tôi đã nói với sếp tôi và tôi có đề nghị mới dành cho anh
 • Question 65: What is forbidden in the fifth commandment?
  Câu hỏi: Vấn đề gì được đưa ra trong câu hỏi số 5?
 • Then I think about the commandment, “Thou shalt not covet”.
  Tập bài tập kết hợp lời ca: “ Ô sao bé không lắc”
 • His response begins with, "I have no commandment from the Lord."
  thì họ trả lời vắn tắt: “Chưa có lệnh cấp trên”.
 • 23 For the commandment is a lamp and the teaching a light,
  23Vì huấn lệnh là ngọn đèn, lời dạy dỗ là ánh sáng,
 • Heb 7:18 For there is verily a disannulling of the commandment going before [for the weakness and unprofitableness thereof].
  717]: Chương 717: Không phải là ân nhân, là tên lường gạt!
 • the TORAH is the Ten Commandment Covenant,
  Giới Sa Di: Thập giới Sa di—The ten commands for the ordained:
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • a doctrine that is taught; "the teachings of religion"; "he believed all the Christian precepts"
  Từ đồng nghĩa: teaching, precept,

 • something that is commanded