Đăng nhập Đăng ký

mail nghĩa là gì

phát âm: [ meil ]
"mail" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • We can't send diplomas in the mail?
  Chúng ta không thể giử bằng vào mail? [mail=Thư điện tử]
 • We can't send diplomas in the mail?
  Chúng ta không thể giử bằng vào mail? [mail=Thư điện tử]
 • I've brought your mail, some newspapers and a few magazines.
  Tôi mang thư và báo chí đến. ... Và một số tạp chí nữa.
 • To whom the fuck did she mail the fucking money?
  Thằng củ lìn nào được nhận số tiền mà bà ta gửi? !
 • The mailman was here, so I brought your mail.
  Người đưa thư ở tầng dưới, và tớ mang thư lên luôn.
 • It's amazing what you can accomplish by mail.
  Thật kỳ diệu khi anh có thể làm mọi thứ với thư từ.
 • No, not in You've Got Mail, in Sleepless in Seattle.
  Không phải chỗ đó Em có mail đấy, Ngay phần đầu đấy.
 • No, not in You've Got Mail, in Sleepless in Seattle.
  Không phải chỗ đó Em có mail đấy, Ngay phần đầu đấy.
 • You've reached the voice mail box of Agent Erickson.
  Bạn đang nối với hộp thư thoại của đặc vụ Erickson.
 • I've emailed you everything I have on him.
  Tôi đã gửi mail mọi thứ tôi biết về hắn cho cô rồi.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • (Middle Ages) flexible armor made of interlinked metal rings
  Từ đồng nghĩa: chain mail, ring mail, chain armor, chain armour, ring armor, ring armour,

 • a conveyance that transports the letters and packages that are conveyed by the postal system

 • the system whereby messages are transmitted via the post office; "the mail handles billions of items every day"; "he works for the United States mail service"; "in England they call mail `the post''"
  Từ đồng nghĩa: mail service, postal service, post,

 • the bags of letters and packages that are transported by the postal service

 • any particular collection of letters or packages that is delivered; "your mail is on the table"; "is there any post for me?"; "she was opening her post"
  Từ đồng nghĩa: post,

 • Động từ
 • cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I''ll mail you the paper when it''s written"
  Từ đồng nghĩa: post, send,

 • send via the postal service; "I''ll mail you the check tomorrow"
  Từ đồng nghĩa: get off,