Đăng nhập Đăng ký

maintenance nghĩa là gì

phát âm: [ 'meintinəns ]
"maintenance" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • Dre, can you please go find the maintenance man? !
  Dre, con làm ơn tìm giúp mẹ người sửa chữa ở đây nhé?
 • Why don't you tell them what you were telling me earlier about me not being high maintenance.
  Sao anh không bảo họ... về việc anh bảo em không cầu toàn.
 • You're high maintenance, but you think you're low.
  Cô là người cầu kỳ, nhưng cô lại tưởng mình dễ dãi.
 • My family thought I was a maintenance man.
  Hồi đó gia đình tôi tưởng tôi là một thợ bảo trì.
 • Their maintenance budgets have quadrupled.
  Ngân sách cho việc khắc phục thiệt hại đã tăng gấp ba.
 • But we might be doing some elevator maintenance tomorrow.
  Nhưng chúng tôi có thể cho bảo hành thang máy vào ngày mai.
 • But he still hasn't paid his elevator maintenance fee.
  Nhưng anh ta vẫn còn chưa chịu trả phí bảo trì thang máy.
 • I'll call Martinez today. Get a new one sent over to maintenance.
  Phải kiếm người ký duyệt đổi mới chiếc này thôi
 • That's MTA maintenance, sewer construction and others things
  Bảo dưỡng MTA, công trình cống rãnh và một vài thứ khác
 • If they were creative, they wouldn't be in maintenance.
  Nếu họ có tính sáng tạo thì đã chả làm Phòng bảo trì.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
  Từ đồng nghĩa: care, upkeep,

 • the unauthorized interference in a legal action by a person having no interest in it (as by helping one party with money or otherwise to continue the action) so as to obstruct justice or promote unnecessary litigation or unsettle the peace of the community; "unlike champerty, criminal maintenance does not necessarily involve personal profit"
  Từ đồng nghĩa: criminal maintenance,

 • the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was their main sustainment"
  Từ đồng nghĩa: sustenance, sustentation, sustainment, upkeep,

 • court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated
  Từ đồng nghĩa: alimony,

 • means of maintenance of a family or group