Đăng nhập Đăng ký

mechanism of action nghĩa là gì

phát âm:
"mechanism of action" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • cơ chế hoạt động
 • mechanism     ['mekənizm] danh từ máy móc, cơ cấu, cơ chế ((nghĩa đen) & (nghĩa...
 • action     ['ækʃn] danh từ hành động, hành vi; hoạt động; công việc, việc làm...
Câu ví dụ
 • Alcohol’s mechanism of action is even harder to explain.
  Lối sinh hoạt của con lươn còn khó giải thích hơn nữa.
 • It might be a completely new mechanism of action."
  Có thể đó là một cơ chế hoạt động hoàn toàn mới”.
 • Its precise mechanism of action is unknown.
  Cơ chế chính xác của hành động không được biết đến.
 • The exact mechanism of action is unknown.
  Cơ chế chính xác của hành động không được biết đến.
 • Mechanism of action of clenbuterol and of similar drugs
  Cơ chế hoạt động của clenbuterol và các thuốc tương tự
 • The mechanism of action of the vaccine is the same.
  Và cơ chế hoạt động của vắc-xin cũng tương tự như vậy.
 • Vortioxetine’s precise mechanism of action is unknown.
  Cơ chế tác dụng chính xác của Vortioxetine chưa được biết.
 • How does Sesamol work, mechanism of action
  Sesamol hoạt động như thế nào, cơ chế hoạt động
 • Its mechanism of action isn’t entirely clear.
  Cơ chế hoạt động của nó không hoàn toàn rõ ràng.
 • The exact mechanism of action of bendamustine remains unknown.
  Cơ chế hoạt động chính xác của bendamustin vẫn còn chưa rõ.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5