Đăng nhập Đăng ký

mole fraction nghĩa là gì

phát âm:
"mole fraction" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • Từ điển kỹ thuật
  Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
  • phần mol
  • tỷ lượng mol
 • mole     [moul] danh từ đê chắn sóng danh từ nốt ruồi danh từ...
 • fraction     ['frækʃn] danh từ (toán học) phân số phần nhỏ, miếng nhỏ...
Câu ví dụ
 • Mole fraction of water: 55.51/58.59 = 0.947
  Phần mol của nước: 55,51/58,59 = 0,947
 • Example: Determine the mole fraction of NaCl in a solution in which 0.10 moles of the salt is dissolved in 100 grams of water.
  Ví dụ: Xác định phần mol của NaCl trong dung dịch trong đó 0,10 mol muối được hòa tan trong 100 gam nước.
 • The mole fraction of oxygen gas in the bottle is 0.969 (not 1.000), and the partial pressure of oxygen also is 0.969 atm.
  Phần mol của khí oxy trong bình là 0,969 chứ không phải 1,000; và áp suât riêng phần của oxy cũng là 0,969 atm.
 • In the same way, increasing the mole fraction after a pressure drop brings the relative humidity back up to its initial level.
  Trong cùng một cách, tăng phân mol sau khi giảm áp suất mang lại độ ẩm tương đối trở lại như ban đầu.
 • Don't worry if you don't know terms like "mole fraction" — we'll explain these in the next few steps.
  Đừng lo nếu bạn chưa biết thuật ngữ "phần mol" — chúng tôi sẽ giải thích nó trong các bước tiếp theo.
 • The most common units are molarity, molality, normality, mass percent, volume percent, and mole fraction.
  Các đơn vị phổ biến nhất là mol, molality, trung bình, phần trăm khối lượng, phần trăm thể tích và phần mol.
 • At about 0.8 mole fraction fayalite, olivine transforms directly to ringwoodite over the pressure range 10–11.5 GPa (100–115 kbar).
  Với khoảng 0,8 mol fayalit, olivin chuyển trực tiếp thành ringwoodit trong điều kiện áp suất trong khoảng 10–11,5 GPa (100–115 kbar).
 • To distinguish the mass fraction from volume fraction or mole fraction, the letter w (standing for weight) is sometimes added to the abbreviation (e.g., ppmw, ppbw).[12]
  Để phân biệt phần khối lượng với phần khối lượng hoặc phần mol, chữ w (viết tắt của trọng lượng) đôi khi được thêm vào chữ viết tắt (ví dụ: ppmw, ppbw).
 • At a given barometric pressure but independent of temperature, the dew point indicates the mole fraction of water vapor in the air, or, put differently, determines the specific humidity of the air.
  Tại một áp suất khí quyển nhưng độc lập của nhiệt độ, điểm sương cho biết phần mole của hơi nước trong không khí, hoặc nói một cách khác nhau, xác định độ ẩm của không khí cụ thể .
 • If the pressure rises without changing this mole fraction, the dew point will rise accordingly; Reducing the mole fraction, i.e., making the air less humid, would bring the dew point back down to its initial value.
  Nếu áp lực tăng lên mà không cần thay đổi này phần nốt ruồi, điểm sương sẽ tăng lên cho phù hợp; Giảm phân mol, nghĩa là, làm cho không khí có độ ẩm thấp, sẽ mang lại điểm sương quay trở lại giá trị ban đầu của nó.
 • thêm câu ví dụ:  1  2