Đăng nhập Đăng ký

motion nghĩa là gì

phát âm: [ 'məuʃən ]
Thì quá khứ đơn: motioned   Thì hiện tại hoàn thành: motioned   Thì hiện tại đơn: motions   Thì hiện tại tiếp diễn: motioning   
"motion" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • Rise, Sir 3D, and enjoy your motion picture.
  Đứng lên, ngài 3D, và thưởng thức bộ phim của ngài đi.
 • 460)}PUT A LITTLE MOTION IN YOUR CAST THERE.
  Chuyển động nhẹ ở phần mồi và lưỡi câu thêm nữa.
 • Motion to dismiss denied, bail denied.
  Đơn xin bãi bỏ bị từ chối, xin bảo lãnh bị từ chối,
 • Following motion is an involuntary reflex.
  Cảm giác như có ai nhìn theo là phản xạ vô điều kiện.
 • Thea is dying right now because of events that he set in motion.
  Thea đang sắp chết vì các sự việc mà ông ta đã gây ra.
 • It's almost like a sort of slow motion explosion.
  Nó gần như một một loại của một vụ nổ quay chậm.
 • Serban works on motion pictures when he isn't helping us out.
  Serban làm cho M.Pictures khi anh ấy không thể giúp chúng ta.
 • We have to disrupt the motion.
  Chúng ta phải làm gián đoạn chuyển động quay của nó.
 • Dark plots are in motion, my son.
  Những âm mưu khủng khiếp đang được thực hiện, con trai.
 • Plan A is in motion, let's let that pan out first.
  Kế hoạch A là bản kiến nghị, hãy thực hiện nó trước.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • the act of changing location from one place to another; "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of people from the farms to the cities"; "his move put him directly in my path"
  Từ đồng nghĩa: movement, move,

 • a change of position that does not entail a change of location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move of his hand"; "gastrointestinal motility"
  Từ đồng nghĩa: movement, move, motility,

 • the use of movements (especially of the hands) to communicate familiar or prearranged signals
  Từ đồng nghĩa: gesture,

 • a formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote; "he made a motion to adjourn"; "she called for the question"
  Từ đồng nghĩa: question,

 • a natural event that involves a change in the position or location of something
  Từ đồng nghĩa: movement,

 • an optical illusion of motion produced by viewing a rapid succession of still pictures of a moving object; "the cinema relies on apparent motion"; "the succession of flashing lights gave an illusion of movement"
  Từ đồng nghĩa: apparent motion, apparent movement, movement,

 • a state of change; "they were in a state of steady motion"

 • Động từ
 • show, express or direct through movement; "He gestured his desire to leave"
  Từ đồng nghĩa: gesticulate, gesture,