Đăng nhập Đăng ký

plant nghĩa là gì

phát âm: [ plɑ:nt ]
Thì quá khứ đơn: planted   Thì hiện tại hoàn thành: planted   Thì hiện tại đơn: plants   Thì hiện tại tiếp diễn: planting   
"plant" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • I grew up in a family where plant husbandry was kind of a thing.
  Tôi lớn lên trong một gia đình trồng trọt nhiều loại
 • Professor Scott, I'm Dr Nichols, the plant manager.
  Giáo sư Scott ! Tôi là Tiến sĩ Nichols, quản đốc nhà máy.
 • Those photosynthesising diatoms produce about a quarter of the oxygen in the atmosphere.
  The most impressive thing for me at Hang Son Doong is the plants here.
 • A TV's on, talking about the new power plant.
  Vậy đi mà xem TV kìa, lại tin về cái nhà máy phát điện.
 • My husband - he got a job here at the cable plant.
  Anh ấy tìm được việc làm ở nhà máy cáp. À, phải rồi.
 • Eve, you gonna put this plant straight in the holo-detector.
  Eve, ngươi hãy đặt cái cây vào thẳng đầu dò toàn năng.
 • They come at night to plant trees and take back the mountain.
  Trời tối chúng đến trồng cây và chiếm lại ngọn núi.
 • To kidnap the ambassador's daughter and make the ambassador plant a bomb?
  Để bắt cóc con gái ngài Cao ủy và buộc anh ấy gài bom?
 • Think that plant needs any more water?
  Cậu nghĩ đám cây cối kia có cần thêm nước nữa không?
 • You can plant your flowers, you can do your crochet, play the fiddle, whatever.
  Em có thể trồng hoa, đan nát, chơi vĩ cầm, gì cũng được.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • (botany) a living organism lacking the power of locomotion
  Từ đồng nghĩa: flora, plant life,

 • buildings for carrying on industrial labor; "they built a large plant to manufacture automobiles"
  Từ đồng nghĩa: works, industrial plant,

 • something planted secretly for discovery by another; "the police used a plant to trick the thieves"; "he claimed that the evidence against him was a plant"

 • an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience

 • Động từ
 • put firmly in the mind; "Plant a thought in the students'' minds"
  Từ đồng nghĩa: implant,

 • place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive; "Plant a spy in Moscow"; "plant bugs in the dissident''s apartment"

 • fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
  Từ đồng nghĩa: implant, engraft, embed, imbed,

 • put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground; "Let''s plant flowers in the garden"
  Từ đồng nghĩa: set,

 • set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
  Từ đồng nghĩa: establish, found, constitute, institute,

 • place into a river; "plant fish"