Đăng nhập Đăng ký

ratio nghĩa là gì

phát âm: [ 'reiʃiəu ]
Thì hiện tại đơn: ratios   
"ratio" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • ['reiʃiou]

  danh từ, số nhiều ratios

  ['reiʃiouz]
  • tỷ số, tỷ lệ
  • (kỹ thuật) số truyền

  ratio

  • tỷ suất
  • r. of division tỷ số chia
  • r. of similitude tỷ số đồng dạng
  • affine r. (hình học) tỷ số đơn
  • amplitude r. tỷ số biên độ
  • anharmonic r. tỷ số không điều ho�
  • barter-price r. tỷ số giá trao đổi
  • common r. tỷ số chung
  • correlation r. tỷ số tương quan
  • cross r. tỷ số kép, tỷ số phức hợp
  • deformation r. (giải tích) tỷ số dãn nở
  • direct r. tỷ số thuận
  • direction r. tỷ số chỉ phương
  • double r. tỷ số kép
  • equianharmonic r. tỷ số đẳng phi điều
  • excess pressure r. tỷ số dư áp
  • extreme and mear r.s trung và ngoại tỷ
  • gear r. tỷ số truyền
  • harmonic r. tỷ số điều ho�
  • incremental r. gia suất
  • intensity r. tỷ số cường độ
  • inverse r. tỷ lệ nghịch
  • likelihood r. tỷ số hợp lý
  • magnification r. (giải tích) tỷ số giãn (trong phép ánh xạ bảo giác)
  • mesh r. tỷ số bước lưới
  • period r. tỷ số chu kỳ
  • ray r. tỷ số vị tự
  • reciprocal r. tỷ lệ nghịch
  • sampling r. tỷ lệ lấy mẫu
  • variance r. tỷ số phương sai
Câu ví dụ
 • All right, let's continue to adjust the ratio of the bloom.
  Được rồi, hãy tiếp tục điều chỉnh tỉ lệ phun khí.
 • The customer/staff ratio would be 1.57
  Tỷ lệ giữa khách hàng và nhân viên phục vụ là 1.57
 • So, if I want a really crisp contrast ratio
  Vậy nếu tôi muốn tỉ lệ nét tương phản thật sự
 • By the end of Vietnam, that ratio was back up to 12-to-1.
  Đến cuối chiến cuộc Việt Nam, tỷ lệ sẽ trở lại 12/1 .
 • The catalogue says there's a high woman ratio.
  Cuốn danh bạ nói ở đó có một tỷ lệ đàn bà cao.
 • During Korea, the Navy kill ratio was 12-to-1.
  Ở Đại Hàn, tỉ lệ bắn hạ của Hải quân là 12/1 .
 • Cell copy to disassemble ratio holding within one percent.
  Copy tế bào ổn định trong tỷ lệ 1 phần trăm
 • Pi is the ratio of the circumference, and when you put it
  Pi là tỉ số giữa chu vi và đường kính, và khi ta đặt chúng
 • Oh, you have a very low fat to muscle ratio.
  Oh, cơ bắp của anh có tỷ lệ chất béo rất thấp.
 • Select declination at 22 degrees on an eight-by-four ratio.
  Chọn độ dốc ở 22 độ theo tỉ số 8 trên 4 đi.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • the relation between things (or parts of things) with respect to their comparative quantity, magnitude, or degree; "an inordinate proportion of the book is given over to quotations"; "a dry martini has a large proportion of gin"
  Từ đồng nghĩa: proportion,

 • the relative magnitudes of two quantities (usually expressed as a quotient)