Đăng nhập Đăng ký

resonance nghĩa là gì

phát âm: [ 'rezənəns ]
"resonance" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • Those include the roar's resonance, the duration of the roar, and the
  Đó là cộng hưởng của tiếng gầm, thời gian gầm, và
 • It has the most resonance with what's happened in Tennessee.
  Nó là thứ cộng hưởng tốt nhất với những việc ở Tennessee.
 • I think that’s a political resonance of the work.
  Tôi cho rằng như vậy là một bước lùi của chính sách.
 • Facilitates grounding and moving into resonance with the Earth’s heartbeat.
  Đan Liệt để Lý Thanh Liên lấy lại tinh thần kêu lên.
 • Two swords clashed with a heavy resonance.
  Hai thanh kiếm chạm vào nhau với một tiếng động lớn.
 • A resonance is a particle, but not an object.
  Một resonance là một hạt, không phải là một vật thể.
 • A resonance is a particle, but not an object.
  Một resonance là một hạt, không phải là một vật thể.
 • Resonance: What is your work style?
  Trắc nghiệm: Phong cách làm việc của bạn như thế nào?
 • Facilitates grounding and moving into resonance with the Earth’s heartbeat.
  Can lộ lộ lại tạo dáng phản cảm với vợt bóng bàn
 • Facilitates grounding and moving into resonance with the Earth’s heartbeat.
  Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • the quality imparted to voiced speech sounds by the action of the resonating chambers of the throat and mouth and nasal cavities

 • having the character of a loud deep sound; the quality of being resonant
  Từ đồng nghĩa: plangency, reverberance, ringing, sonorousness, sonority, vibrancy,

 • a vibration of large amplitude produced by a relatively small vibration near the same frequency of vibration as the natural frequency of the resonating system

 • an excited state of a stable particle causing a sharp maximum in the probability of absorption of electromagnetic radiation

 • a relationship of mutual understanding or trust and agreement between people
  Từ đồng nghĩa: rapport,