Đăng nhập Đăng ký

acid amide câu

"acid amide" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Sodium Methyl Cocoyl Taurate is the sodium salt of the coconut fatty acid amide of N-methyltaurine.
  Sodium methyl cocoyl taurate là muối natri của acid béo dừa amide N-methyltaurine.
 • It can also be used to prepare fatty acid amide hydrolase inhibitors.
  Nó cũng có thể được sử dụng để chế tạo các chất ức chế amyl hydrolase axit béo .
 • Here, some of the galacturonic acid is converted with ammonia to carboxylic acid amide.
  Ở đây, một số các axit galacturonic được chuyển đổi với amoniac để cacboxylic axit amide.
 • The enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) is the enzyme responsible for the intracellular degradation of anandamide, and CBD has been shown to inhibit this enzyme.
  Enzyme axit béo amide hydrolase (FAAH) là enzyme chịu trách nhiệm cho sự thoái hóa nội bào của anandamide, và CBD đã được chứng minh là ức chế enzyme này.
 • Once it is inside the cell, anandamide is broken down by FAAH [fatty acid amide hydrolase], a metabolic enzyme, as part of its natural molecular life cycle.
  Khi nó ở trong tế bào, Anandamide bị phân hủy bởi FAAH [axit béo amide hydrolase], một enzyme trao đổi chất, như là một phần của vòng đời phân tử tự nhiên của nó.
 • Once it is inside the cell, anandamide is broken down by FAAH [fatty acid amide hydrolase], a metabolic enzyme, as part of its natural molecular life cycle.
  Khi ở trong tế bào, anandamide bị phân hủy bởi FAAH [axit béo amide hydrolase], đây là một một enzyme trao đổi chất, như là một phần của vòng đời tự nhiên của nó.
 • Ultimately, this genetic variant messes with the activity of an enzyme in the brain called fatty acid amide hydrolase (FAAH), which affects the body's endocannabinoid system.
  Cuối cùng, biến thể di truyền này gây rối với hoạt động của một loại enzyme trong não gọi là acid béo amide hydrolase (FAAH), ảnh hưởng đến hệ thống endocannabinoid của cơ thể.
 • An amide (/ˈæmaɪd/ or /ˈæmɪd/ or /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] also known as an acid amide, is a compound with the functional group RnE(O)xNR′2 (R and R′ refer to H or organic groups).
  Một amid (/ˈæmaɪd/ hoặc /ˈæmɪd/ hoặc /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] cũng được biết đến như một axit amid, là một hợp chất với các nhóm chức RnE(O)xNR′2 (R và R' là các nhóm H hoặc nhóm hữu cơ).
 • An amide (/ˈæmaɪd/ or /ˈæmɪd/ or /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] also known as an acid amide, is a compound with the functional group RnE(O)xNR'2 (R and R' refer to H or organic groups).
  Một amid (/ˈæmaɪd/ hoặc /ˈæmɪd/ hoặc /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] cũng được biết đến như một axit amid, là một hợp chất với các nhóm chức RnE(O)xNR′2 (R và R' là các nhóm H hoặc nhóm hữu cơ).
 • An amide (/ˈæmaɪd/ or /ˈæmɪd/ or /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] also known as an acid amide, is a compound with the functional group RnE(O)xNR'2 (R and R' refer to H or organic groups).
  Một amid ( /ˈæmaɪd/ hoặc /ˈæmɪd/ hoặc /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] cũng được biết đến như một axit amid, là một hợp chất với các nhóm chức RnE(O)xNR′2 (R và R' là các nhóm H hoặc nhóm hữu cơ).
 • An amide (/ˈæmaɪd/ or /ˈæmɪd/ or /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] also known as an acid amide, is a compound with the functional group RnE(O)xNR′2 (R and R′ refer to H or organic groups).
  Một amid ( /ˈæmaɪd/ hoặc /ˈæmɪd/ hoặc /ˈeɪmaɪd/),[1][2][3] cũng được biết đến như một axit amid, là một hợp chất với các nhóm chức RnE(O)xNR′2 (R và R' là các nhóm H hoặc nhóm hữu cơ).
 • acid     Số ml NaOH tiêu tốn chính là số điểm của acid tự do. Làm thế nào xác định...
 • amide     Sodium methyl cocoyl taurate là muối natri của acid béo dừa amide...