Đăng nhập Đăng ký

allocation câu

"allocation" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • But the big decision is the asset allocation mix you decide to elect.
  Nhưng quan trọng là cô chọn cách phân bổ tài sản nào.
 • Of these, only about half remain available for allocation.
  Trong số đó, chỉ còn khoảng 1 nửa là được sử dụng.
 • We understand you're using the full allocation for this buy.
  Chúng tôi hiểu rõ cô đang dùng toàn bộ lực lượng cho vụ này.
 • Note that Quebec does not participate in the PNP so has no allocation.
  Lưu ý rằng Quebec không tham gia PNP nên không có phân bổ:
 • Just in terms of allocation of time resources, religion is not very efficient.
  dự trữ thời gian thì tôn giáo không hiệu quả cho lắm.
 • Livelihoods and Land Confiscation
  37 Giao đất thu hồi đất Land Allocation and Land Confiscation
 • Annexation and Land Confiscation
  37 Giao đất thu hồi đất Land Allocation and Land Confiscation
 • Resource Management and Allocation is the biggest challenge.
  Dự báo và phân bổ nguồn lực là thách thức lớn nhất
 • Allocation and disbursement of public investment remain slow.
  Việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.
 • Contiguous allocation is seldom used except in the
  Sự hài hước hiếm khi được sử dụng, ngoại trừ trong
 • Wide diversification and asset allocation are not necessary.
  Đa dạng hóa rộng và phân bổ tài sản không cần thiết.
 • The resource allocation will be done by humans.”
  Việc đưa ra offer lương sẽ được thực hiện bởi AI.”
 • That funding allocation is due to be reviewed in 2020.
  Các khoản chi tiêu này sẽ được đánh giá lại vào 2020.
 • Colonial expansion and land confiscation
  37 Giao đất thu hồi đất Land Allocation and Land Confiscation
 • Settlement expansion and land confiscation
  37 Giao đất thu hồi đất Land Allocation and Land Confiscation
 • This seems to have contributed to a better allocation of credit risk.
  Chính điều này đã góp phần gia tăng rủi ro tín dụng.
 • In Java, the memory allocation is handled by JVM.
  Trong Java, bộ nhớ chương trình được quản lý bởi JVM.
 • We include these stocks in the allocation plan.
  Những quy tắc này được liệt kê trong kế hoạch phân.
 • The allocation or re-allocation of responsibilities and authorities.
  việc phân bổ hoặc tái phân bổ trách nhiệm và quyền
 • Making the allocation of resources inefficient.
  làm cho các nguồn vốn được phân bổ không hiệu quả.
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3