Đăng nhập Đăng ký

charter city câu

"charter city" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • As a chartered city (astedader akabibi), Addis Ababa has the status of both a city and a state.
  Là một chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa có tư cách một bang và một thành phố.
 • As a chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa has the status of both a city and a state.
  Là một chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa có tư cách một bang và một thành phố.
 • As a chartered city (rasgezastedader), Addis Ababa has the status of both a city and a state.
  Là một chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa có tư cách một bang và một thành phố.
 • As a chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa has the status of both a city and a state
  Là một chartered city (ras gez astedader), Addis Ababa có tư cách một bang và một thành phố.
 • Los Angeles is a charter city as opposed to a general law city.
  Los Angeles là một thành phố điều lệ như trái ngược với một thành phố pháp luật nói chung.
 • Los Angeles is a charter city as opposed to a general law city.
  Los Angeles là một thành phố điều lệ như trái ngược với một thành phố pháp luật nói chung.
 • Los Angeles is a charter city as opposed to a general law city .
  Los Angeles là một thành phố điều lệ như trái ngược với một thành phố pháp luật nói chung.
 • Alamogordo is a charter city with a council-manager form of government.
  Alamogordo là một thành phố điều lệ với một hình thức Hội đồng quản lý của chính quyền.
 • It was incorporated January 28, 1963 and became a Charter City on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • The city incorporated on January 28, 1963 and became a charter City on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • It was incorporated on January 28, 1963, and became a charter city on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • While Vista incorporated in 1963 as a general law city, it became a charter city on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • 6] It was incorporated January 28, 1963 and became a charter city on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • It was incorporated January 28, 1963 and became a charter city on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • It was incorporated on January 28, 1963 and became a charter city on June 13, 2007.
  Vista được thành lập 28 tháng 1 năm 1963 và trở thành một thành phố điều lệ trên 13 tháng 6 năm 2007.
 • The government of San Francisco is a charter city and is constituted of two co-equal branches.
  Chính phủ của San Francisco là một thành phố điều lệ và được cấu thành của hai chi nhánh đồng bằng.
 • Lancaster is a charter city in northern Los Angeles County, in the Antelope Valley of the western Mojave Desert in Southern California.
  Lancaster là thành phố ở Bắc Los Angeles County, nằm trong thung lũng Antelope của sa mạc Mojave, phía Tây nam California.
 • Lancaster is a charter city in northern Los Angeles County, in the Antelope Valley of the western Mojave Desert in Southern California. …
  Lancaster là thành phố ở Bắc Los Angeles County, nằm trong thung lũng Antelope của sa mạc Mojave, phía Tây nam California.
 • Incorporated in 1889, Merced is a charter city that operates under a council-manager government.
  Được thành lập vào năm 1889, Merced là một thành phố điều lệ hoạt động theo một chính phủ Hội đồng quản lý.
 • Incorporated in 1889, Merced is a charter city that operates under a Council-Manager government government.
  Được thành lập vào năm 1889, Merced là một thành phố điều lệ hoạt động theo một chính phủ Hội đồng quản lý.
 • thêm câu ví dụ:   1  2
 • charter     You ever hear of Top Flight Charters? Anh đã bao giờ nghe về hãng hàng không...
 • city     On a bus... in the city where it all began. Trên 1 xe buýt... trong thành...