Đăng nhập Đăng ký

charter oath câu

"charter oath" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • See Keene, 138–42, for discussion of the Charter Oath and signboard decrees.
  Xem Keene, trang 138–42, về tranh luận về năm lời ngự thệ và bảng chiếu.
 • The first reform was the promulgation of the Charter Oath in 1868, a general statement of the aims of the Meiji leaders to boost morale and win financial support for the new government.
  Cải cách đầu tiên là việc tuyên cáo lời thề Ngũ cá điều ngự thệ văn năm 1868, một lời tuyên bố chung về mục đích của triều đình Minh Trị để củng cố sĩ khí và giành được sự ủng hộ tài chính cho chính phủ mới.
 • The first reform was the promulgation of the Charter Oath in 1868, a general statement of the aim of the Meiji leaders to boost morale and win financial support for the new government.
  Cải cách đầu tiên là việc tuyên cáo lời thề Ngũ cá điều ngự thệ văn năm 1868, một lời tuyên bố chung về mục đích của triều đình Minh Trị để củng cố sĩ khí và giành được sự ủng hộ tài chính cho chính phủ mới.
 • The first reform was the promulgation of the Five Charter Oath in 1868, a general statement of the aims of the Meiji leaders to boost morale and win financial support for the new government.
  Cải cách đầu tiên là việc tuyên cáo lời thề Ngũ cá điều ngự thệ văn năm 1868, một lời tuyên bố chung về mục đích của triều đình Minh Trị để củng cố sĩ khí và giành được sự ủng hộ tài chính cho chính phủ mới.
 • The first reform was the promulgation of the Five Charter Oath in 1868, a general statement of the aims of the Meiji leaders to boost morale and win financial support for the new government.
  Cải cách đầu tiên là việc tuyên cáo lời thề Ngũ cá điều chi Ngự thệ văn năm 1868, một lời tuyên bố chung về mục đích của triều đình Minh Trị để củng cố sĩ khí và giành được sự ủng hộ tài chính cho chính phủ mới.
 • The first reform was the promulgation of the Charter Oath in 1868, a general statement of the aims of the Meiji leaders to boost morale and win financial support for the new government.
  Cải cách đầu tiên là việc tuyên cáo lời thề Ngũ cá điều chi Ngự thệ văn năm 1868, một lời tuyên bố chung về mục đích của triều đình Minh Trị để củng cố sĩ khí và giành được sự ủng hộ tài chính cho chính phủ mới.
 • charter     You ever hear of Top Flight Charters? Anh đã bao giờ nghe về hãng hàng không...
 • oath     Guardians, we must uphold our oath. Các Hộ Vệ, chúng ta phải giữ vững lời...