Đăng nhập Đăng ký

charterhouse câu

"charterhouse" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • He later studied at Charterhouse School.
  Sau đó ông tiếp tục nhập học tại trường Charterhouse.
 • He later studied at Charterhouse School.
  Sau đó ông tiếp tục nhập học tại trường Charterhouse.
 • He later attended Charterhouse School.
  Sau đó ông tiếp tục nhập học tại trường Charterhouse.
 • He later attended Charterhouse School.
  Sau đó ông tiếp tục nhập học tại trường Charterhouse.
 • He disliked Charterhouse, parodying it in his later fiction as "Slaughterhouse."
  Ông rất ghét Charterhouse, sau này mỉa mai nó trong "Slaughterhouse."
 • He disliked Charterhouse, parodying it in his later fiction as "Slaughterhouse."
  Ông rất ghét Charterhouse, sau này mỉa mai nó trong "Slaughterhouse."
 • Genesis were formed at Charterhouse, the famous public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • Genesis were formed at Charterhouse, the famous public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • He was given a scholarship to Charterhouse, a prestigious public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • He was given a scholarship to Charterhouse, a prestigious public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • He was given a scholarship to Charterhouse, a prestigious public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • He was given a scholarship to Charterhouse, a prestigious public school.
  học bổng vào Charterhouse, một đại học công cộng danh tiếng.
 • Hampson studied at Charterhouse School and Exeter College, Oxford.
  Hampson học tại trường Charterhouse và trường cao đẳng Exeter, Oxford.
 • Hampson studied at Charterhouse School and Exeter College, Oxford.
  Hampson học tại trường Charterhouse và trường cao đẳng Exeter, Oxford.
 • 1714: Sent to the Charterhouse School in London.
  Đến năm 1713, cậu được gởi đến trường Charterhouse tại Luân Đôn.
 • 1714: Sent to the Charterhouse School in London.
  Đến năm 1713, cậu được gởi đến trường Charterhouse tại Luân Đôn.
 • His two most famous novels are Le Rouge et le Noir (The Red and the Black, 1830) and La Chartreuse de Parme (The Charterhouse of Parma, 1839).
  (6)Tác giả Cái đỏ và cái đen (1830) và Tu viện dòng chartreuse tại Parma (1839).
 • At Christmas 1629 he entered Charterhouse as a poor brother.
  Vào Giáng sinh năm 1629 ông vào Charterhouse.
 • At Christmas 1629 he entered Charterhouse as a poor brother.
  Vào Giáng sinh năm 1629 ông vào Charterhouse.
 • In 2005, Charterhouse Venture Capital acquired the company, then known as Cannon Avent.
  Vào năm 2005, Charterhouse Venture Capital đã mua lại công ty, sau đó được gọi là Cannon Avent.
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3