Đăng nhập Đăng ký

delivery price câu

"delivery price" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The European Delivery price for the M3 sedan is $57,710 and M4 starts at $59,755.
  Giá giao hàng châu Âu cho chiếc sedan M3 là $ 57,710 và M4 bắt đầu từ 59.755 $.
 • the delivery price of thermal paper from MITSUBISHI high tech paper company increased by 10%
  Tiếp theo: giá giao nhiệt giấy từ công ty giấy công nghệ cao MITSUBISHI tăng 10%
 • The place at which gold is held and to which a delivery price applies.
  Là điểm mà tại đó vàng được giữ và một giá phân phối được áp dụng.
 • the delivery price of thermal paper from MITSUBISHI high tech paper company increased by 10%
  Một cặp: giá giao nhiệt giấy từ công ty giấy công nghệ cao MITSUBISHI tăng 10%
 • Use the links below and you’ll secure the lowest possible delivery price also.
  Dùng liên kết phía dưới và bạn cũng sẽ nhận được giá vận chuyển ưu đãi nhất.
 • Use the links below and you’ll secure the lowest possible delivery price also.
  Sử dụng đường dẫn dưới đây và bạn cũng sẽ nhận được giá vận chuyển thấp nhất.
 • When you’re ready to place your order, you’ll see a total that includes the food and delivery price.
  Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng.
 • Once you have placed your order, the total automatically includes the food price and delivery price.
  Khi đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy tổng chi phí bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng.
 • Use the links below and you’ll secure the lowest possible delivery price also.
  Sử dụng đường link dưới đây và bạn sẽ nhận được mức giá vận chuyển thấp nhất có thể.
 • Once you have placed your order, the total automatically includes the food price and delivery price.
  Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng.
 • When you’re ready to place your order, you’ll see a total that includes the food and delivery price.
  Khi bạn đã sẵn sàng đặt hàng, bạn sẽ thấy số tiền tổng bao gồm cả giá đồ ăn và giá giao hàng.
 • When comparing our price to another company's delivery price, the equivalent shipping and handling charges will be included.
  Khi so sánh giá của chúng tôi với giá giao hàng của các công ty khác, chi phí giao hàng tương đương sẽ được bao gồm.
 • In Japan, the May delivery price on TOCOM commodity trading floor is currently 186.6 yen / kg (US $ 1.67 / kg), up 8% from the end of last month.
  Tại Nhật Bản, giá giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa TOCOM hiện là 186,6 yên/kg (tương đương 1,67 USD/kg), tăng 8% so với cuối tháng trước.
 • Furthermore, another study shows that over 50% of potential customers leave without paying because they are presented with hidden charges, such as delivery price.
  Một nghiên cứu khác cho thấy rằng hơn 50% khách hàng tiềm năng sẽ không mua hàng vì các chi phí liên quan bị ẩn đi, chẳng hạn như giá giao hàng.
 • If your parcel is large in size and light in weight, the delivery price may be calculated by the parcel's volumetric weight rather than its actual weight.
  Nếu bưu kiện của bạn có kích thước lớn và trọng lượng nhẹ, giá cước của lô hàng có thể được tính bằng trọng lượng thể tích của lô hàng chứ không phải là trọng lượng thực tế của nó.
 • However in a falling market, the counterparties—the "bearers" of the commodity to be delivered—win because they have locked in a future delivery price that is higher than the current price.
  Tuy nhiên trong một thị trường đang rơi xuống, các đối tác, các "người mang" (bearers) của hàng hóa sẽ được chuyển giao này có lợi bởi vì chúng đã bị khóa trong một mức giá giao hàng tương lai đó là cao hơn so với mức giá hiện tại.
 • However in a falling market, the counterparties—the "bearers" of the commodity to be delivered—win because they have locked in a future delivery price that is higher than the current price.[citation needed]
  Tuy nhiên trong một thị trường đang rơi xuống, các đối tác, các "người mang" (bearers) của hàng hóa sẽ được chuyển giao này có lợi bởi vì chúng đã bị khóa trong một mức giá giao hàng tương lai đó là cao hơn so với mức giá hiện tại.
 • delivery     It is about the payload delivery. Nó ảnh hướng đến khối lượng thuốc nổ nó...
 • price     But the fel is born of death, must have a price. Nhưng The fel sinh ra từ...