Đăng nhập Đăng ký

jack tar câu

"jack tar" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Jack Tar will make you think again.
  Hao Ge sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại!
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel, in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel, in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973 Warren with his friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973 Warren with his friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • A buddy and I skipped our college classes and drove 350 miles to hear Dr. Criswell speak at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • A buddy and I skipped our college classes and drove 350 miles to hear Dr. Criswell speak at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear W.A. Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear WA Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • In November 1973, he and a friend skipped classes and drove 350 miles to hear WA Criswell preach at the Jack Tar Hotel in San Francisco.
  Tháng 11 năm 1973, tôi và một người bạn thân bỏ lớp học và lái xe 350 dặm để nghe tiến sĩ W. A. Criswell thuyết trình tại khách sạn Jack Tar ở San Francisco.
 • jack     Khi Jack đến nhà Ashley, và thấy cả gia đình đã chết. Jared Leto: Heath...
 • tar     Sau Song of Solomon đến Tar Baby (1981), và sau đó là Beloved. Giải nén các...