Đăng nhập Đăng ký

locking câu

"locking" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • At you, locking the Yankees out.
  Tôi cười cô đó, khóa bọn Miền Bắc ở ngoài à?
 • Uh, the Time Masters are locking onto us with a tractor beam.
  Uh, bọn Time Master đang giữ chúng ta lại với chùm tia laze .
 • There's nothing to gain by locking horns with Tusk.
  Gây mâu thuẫn với Tusk thì chả được lợi lộc gì đâu.
 • We have got to start locking that door.
  Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu khóa cái cửa đó lại!
 • Locking down behind my brand new security system.
  Khóa tôi đằng sau hệ thống bảo mật mới của tôi.
 • And a Black Diamond with infernal power. You know, locking me in this body, - you're putting us in danger.
  Và một viên Kim Cương Đen với sức mạnh khủng khiếp. rồi.
 • I'm trying, but their security system is locking us out.
  Tôi đang cố, nhưng hệ thống an ninh đang khoá chúng tôi lại.
 • I poured water in the locking mechanism and froze it with nitrogen.
  Tao đổ nước vào ổ khóa và đóng băng nó bằng nitơ lỏng.
 • Nothing's sadder than locking a beast in a cage.
  Không có gì đáng buồn hơn là mãnh thú bị nhốt trong chuồng.
 • Sir, I'm having trouble locking on to them.
  Thưa sếp, tôi gập khó khăn khi khóa định vị họ.
 • Very least, maybe you could get her to stop locking herself in the closet, okay?
  Ít nhất thì cũng đừng để mẹ tự nhốt mình trong phòng nữa!
 • Locking system connected with bike system,
  Hệ thống này thâm nhập bởi các hệ thống khác.
 • Rotate the two locking cylinders counterclockwise.
  Xoay 2 ống khóa chặn ngược chiều kim đồng hhồ.
 • Insert the locking device into the Kensington slot on the Monitor ( ) and turn
  Đưa thiết bị khóa vào ổ khóa Kensington trên màn hình (
 • Insert the locking device into the Kensington slot on the Monitor
  Đưa thiết bị khóa vào ổ khóa Kensington trên màn hình (
 • Finally, the body sealed around me, locking me inside.
  Sau đó, ngọn lửa vây xung quanh tôi, giam giữ tôi ở trong.
 • Locking screw: Prevents the caliper jaws from moving
  Vít khóa (Locking screw) : Ngăn hàm hàm caliper khỏi di chuyển
 • They sneak back to the hospital and cut the chain locking the doors.
  Chúng lẻn trở lại bệnh viện và cắt chuỗi khóa cửa.
 • Locking bootloader will wipe the data on some devices.
  Khóa bootloader sẽ xóa dữ liệu trên một số thiết bị.
 • There are 3 modes, pan following modes, locking mode and following mode.
  Có 3 chế độ, pan following modes, locking mode và following mode:
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3