Đăng nhập Đăng ký

ration câu

"ration" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Mkhulu, while we wait for the rains, maybe we should ration the water.
  Mkhulu, trong khi chờ đợi mưa, có lẽ ta nên đi tìm nước.
 • This-this is real tobacco. And the ration cards.
  thuốc lá hảo hạng và thẻ phát khẩu phần lương thực
 • He's on half rations now.
  Anh nghĩ vậy sao? He's on half rations now. He can't exist on that.
 • Which I figure I could stretch to 400 if I ration. So
  Tôi có thể kéo giãn ra đủ cho 400 ngày nếu tôi bớt lại.
 • He had a fourth-class ration book and he was undernourished.
  Ảnh có một sổ gạo cấp bốn, và ảnh không đủ ăn.
 • You must never eat more than one day's ration.
  Anh không bao giờ được ăn nhiều hơn khẩu phần mỗi ngày.
 • I'm not supposed to ration you out until you leave tomorrow.
  Tôi sẽ không đưa anh cho tới khi anh rời đi ngày mai.
 • I just need my daily gas ration from the Sheriff.
  Tôi chỉ cần khẩu phần gas hàng ngày từ cảnh sát trưởng.
 • When you've started work, you'll get a ration book.
  Khi anh bắt đầu làm việc, anh sẽ được phát sổ khẩu phần.
 • I bet he's lost...what? Eight or nine on Hash's ration?
  Bởi vì rất có thể... sẽ bị lọt thông tin ra ngoài.
 • Killick. An extra ration of rum for these men.
  Killick... 1 phần rượu rum nữa cho những người này.
 • Distributed shelter ration to 150 families.
  Trao giải Gia đình tiết kiệm điện cho 150 hộ gia đình
 • Use the same dose and ration for several days.
  Sử dụng cùng một liều lượng và tỷ lệ trong vài ngày.
 • Look at Japan’s debt to GDP ration.
  Họ đưa trích dẫn về tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật.
 • They also reduced my food ration for two months.”
  Họ cũng giảm khẩu phần ăn của tôi trong hai tháng.”
 • It is recommended to mix them in ration 1:10.
  Đó là khuyến cáo để kết hợp chúng trong khẩu phần 1:10.
 • Every day Daru would distribute a ration to the children.
  " Mỗi ngày, Daru phân phát một khẩu phần cho bọn nhỏ.
 • No other nutrient can replace protein in a ration.
  không có chất dinh dưỡng nào có thể thay thế protein.
 • You'd waste your ration cleaning a bit of cloth?
  Anh muốn lau sạch cả mảnh vải bé tý đấy sao ?
 • A one to one ration should be obtained if the genes are linked.
  giao tử với tỉ lệ ngang nhau nếu các gene liên kết
 • thêm câu ví dụ:   1  2  3