Đăng nhập Đăng ký

nakedly nghĩa là gì

phát âm:
"nakedly" câu
Bản dịchĐiện thoại
 • phó từ
  • trần trụi, không dấu giếm
Câu ví dụ
 • Everyone is truly, nakedly, equal.
  Tất cả chúng sanh đích thực có thể bình đẳng thành Phật.
 • Cohn-Bendit nakedly defends social inequality.
  Ôguýtxtanh đã tích cực bảo vệ sự bất bình đẳng xã hội.
 • No you come on Richard and stop being so nakedly disingenuous.
  Bạn đừng dùng nick ảo để xỏ xiên và nói vô văn hóa như vậy!
 • were nakedly ambitious; and
  Anh ta trở nên nhiều tham vọng; và
 • Good Day: Courageous, kind, generous, loyal, protective, nakedly honest, entertaining
  người hâm mộ lựa chọn: Good Day: Courageous, kind, generous, loyal, protective, honest, entertaining
 • Either we see the truth nakedly, as it is, or we do not.
  Hoặc chúng ta thấy sự thật một cách rõ ràng, chính xác như nó là, hoặc chúng ta không.
 • We do things nakedly; now that's modernization!
  Chúng ta tiến hành mọi việc giờ đây một cách trần trụi và đó mới là hiện đại hóa!
 • How could he say these things, how could he be so nakedly cynical.
  Hắn tại sao có thể nói những lời như vậy, người này phẩm cách sao lại ác liệt như vậy?
 • But he is perhaps the first to do it all so nakedly, and to such obscenely lucrative ends.
  Tuy nhiên, anh có lẽ là người đầu tiên làm tất cả một cách trần trụi và kết thúc béo bở như vậy.
 • Seeing all things nakedly, clear and free from obscurations, there is nothing to attain or realize.
  Nhìn mọi thứ trần trụi, rõ ràng và tự do khỏi những che ám, không có gì để đạt được hay chứng ngộ.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3
Nghĩa
  Trạng từ
 • without clothing; "Henriette saw the weaving figure of an Apache warrior reel nakedly on a pony and rush by with a rifle raised"

 • in an exposed manner; without protection or defense; "they were attacked as they huddled nakedly on the bare hill"

 • without clothing; "Henriette saw the weaving figure of an Apache warrior reel nakedly on a pony and rush by with a rifle raised"

 • in an exposed manner; without protection or defense; "they were attacked as they huddled nakedly on the bare hill"