Đăng nhập Đăng ký

1360s câu

"1360s" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • Cannon were being used for sieges in the 1320s, and hand-held guns were in use by the 1360s.
  Đại bác được sử dụng để công thành từ những năm 1320, và súng cầm tay được sử dụng ít nhất từ những năm 1360.[224]
 • The day-to-day affairs of the state had less appeal to Edward than military campaigning, so during the 1360s Edward increasingly relied on the help of his subordinates, in particular William Wykeham .
  Các công việc hằng ngày của quốc gia đã thu hút hơn Edward hơn những chiến dịch quân sự, do đó, trong thập kỷ 1360 Edward ngày càng dựa vào sự giúp đỡ của các thuộc hạ của mình, đặc biệt là William Wykeham.
 • The day-to-day affairs of the state had less appeal to Edward than military campaigning, so during the 1360s Edward increasingly relied on the help of his subordinates, in particular William Wykeham.
  Các công việc hằng ngày của quốc gia đã thu hút hơn Edward hơn những chiến dịch quân sự, do đó, trong thập kỷ 1360 Edward ngày càng dựa vào sự giúp đỡ của các thuộc hạ của mình, đặc biệt là William Wykeham.
 • The day-to-day affairs of the state had less appeal to Edward than military campaigning, so during the 1360s Edward increasingly relied on the help of his subordinates, in particular William Wykeham
  Các công việc hằng ngày của quốc gia đã thu hút hơn Edward hơn những chiến dịch quân sự, do đó, trong thập kỷ 1360 Edward ngày càng dựa vào sự giúp đỡ của các thuộc hạ của mình, đặc biệt là William Wykeham.
 • The day-to-day affairs of the state had less appeal to Edward than military campaigning, so during the 1360s and ‘70s, Edward increasingly relied on the help of his subordinates, in particular William Wykeham.
  Các công việc hằng ngày của quốc gia đã thu hút hơn Edward hơn những chiến dịch quân sự, do đó, trong thập kỷ 1360 Edward ngày càng dựa vào sự giúp đỡ của các thuộc hạ của mình, đặc biệt là William Wykeham.