Đăng nhập Đăng ký

1450s câu

"1450s" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • He is famous for his work in printing in the 1450s.
  Ông nổi tiếng với việc phát minh ra phương pháp in dấu bằng máy in vào những năm 1450.
 • Just like in the 1450s.
  tự như khi nung ở 1450oC.
 • During the 1450s, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, an Arab born in Johor, arrived in Sulu from Malacca.
  Vào thập niên 1450, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, một người Ả Rập sinh tại Johor, đã từ Malacca tới Sulu.
 • During the 1450s, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, an Arab born in Johore, arrived in Sulu from Malacca.
  Vào thập niên 1450, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, một người Ả Rập sinh tại Johor, đã từ Malacca tới Sulu.
 • During the 1450s, Shari’ful Hashem Syed Abu Bakr, an Arab born in Johor, arrived in Sulu from Malacca.
  Vào thập niên 1450, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, một người Ả Rập sinh tại Johor, đã từ Malacca tới Sulu.
 • During the 1450s, Shari ' ful Hashem Syed Abu Bakr, an Arab born in Johor, arrived in Sulu from Malacca.
  Vào thập niên 1450, Shari'ful Hashem Syed Abu Bakr, một người Ả Rập sinh tại Johor, đã từ Malacca tới Sulu.
 • Leon Battista Alberti (1406–1472) worked as an architect from the 1450s onward, principally in Florence, Rimini, and Mantua.
  Leon Battista Alberti (1404- 1472) làm việc như một kiến trúc sư kể từ năm 1450, chủ yếu ở Florence, Rimini và Mantua.
 • Gutenberg printed 180 Bibles in the early 1450s, with around 48 remaining today.
  Trong số 150 đến 180 cuốn Kinh Thánh Gutenberg được in lần đầu, ngày nay trên thế giới chỉ còn lại 48 cuốn.
 • The Vatican Library was started by Pope Nicholas V in the early 1450s with an initial 350 Latin manuscripts.
  Thư viện Vatican được Giáo hoàng Nicolas V mở cửa vào những năm 1450 với khởi điểm 350 bản viết bằng chữ Latin.
 • The Vatican library was started by Pope Nicholas V in the early 1450s with an initial 350 Latin manuscripts.
  Thư viện Vatican được Giáo hoàng Nicolas V mở cửa vào những năm 1450 với khởi điểm 350 bản viết bằng chữ Latin.
 • The Vatican library was started by Pope Nicholas V in the early 1450s with an initial 350 Latin manuscripts.
  Thư viện Vatican được Đức Giáo hoàng Nicholas V cho khởi xây vào khoảng thời gian năm 1450, với số lượng ban đầu chừng 350 bản viết tay.
 • The Vatican Library was started by Pope Nicholas V in the early 1450s with an initial 350 Latin manuscripts.
  Thư viện Vatican được Đức Giáo hoàng Nicholas V cho khởi xây vào khoảng thời gian năm 1450, với số lượng ban đầu chừng 350 bản viết tay.
 • The invention of the movable-type printing press in 1450s Germany was awarded #1 of the Top 100 Greatest Events of the Millennium by LIFE Magazine.
  Phát minh in báo kiểu di chuyển được năm 1450 tại Đức được coi là số #1 trong 100 Sự kiện vĩ đại nhất của Thiên niên kỷ do tạp chí LIFE bình chọn.
 • The invention of the movable type printing press in 1450s Germany was awarded #1 of the Top 100 Greatest Events of the Millennium by LIFE Magazine.
  Phát minh in báo kiểu di chuyển được năm 1450 tại Đức được coi là số #1 trong 100 Sự kiện vĩ đại nhất của Thiên niên kỷ do tạp chí LIFE bình chọn.
 • Over eight hundred manuscript copies of the work live to tell the tale, and when printing used to be invented in the 1450s, editions gave the impression quickly, not only in Latin, but also in each and every major European language.
  Hơn tám trăm[5] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • Over eight hundred manuscript copies of the work survive, and when printing was invented in the 1450s, editions appeared quickly, not only in Latin, but also in every major European language.
  Hơn tám trăm[5] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • Over eight hundred manuscript copies of the work live on, and when printing was once invented in the 1450s, editions gave the impression quickly, not only in Latin, but also in each major European language.
  Hơn tám trăm[3] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • Over eight hundred manuscript copies of the work survive, and when printing was invented in the 1450s, editions appeared quickly, not only in Latin, but also in every major European language.
  Hơn tám trăm[3] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • Over eight hundred[3] manuscript copies of the work survive, and when printing was invented in the 1450s, editions appeared quickly, not only in Latin, but also in every major European language.
  Hơn tám trăm[3] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • Over eight hundred[3] manuscript copies of the work survive, and when printing was invented in the 1450s, editions appeared quickly, not only in Latin, but also in every major European language.
  Hơn tám trăm[5] bản thảo, bản sao của tác phẩm tồn tại, và khi in ấn được phát minh vào những năm 1450, các ấn bản xuất hiện nhanh chóng, không chỉ bằng tiếng Latin, mà còn trong mọi ngôn ngữ châu Âu.
 • thêm câu ví dụ:   1  2