Đăng nhập Đăng ký

mesonychid câu

"mesonychid" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
 • The mesonychid were long considered ancestors of whales
  Mesonychia trong một thời gian dài được coi là tổ tiên của cá voi
 • Mesonychids probably originated in Asia, where the most primitive mesonychid, Yangtanglestes, is known from the early Paleocene.
  Mesonychia có nguồn gốc từ châu Á, nơi mà mesonychia nguyên thủy nhất, Yangtanglestes, được biết đến từ thế Paleocen sớm.
 • Mesonychids probably originated in Asia, where the most primitive mesonychid, Yangtanlestes, is known from the earlier part of the Paleocene.
  Mesonychia có nguồn gốc từ châu Á, nơi mà mesonychia nguyên thủy nhất, Yangtanglestes, được biết đến từ thế Paleocen sớm.
 • The most likely ancestors were long thought to be mesonychids -- large, carnivorous animals from the early Cenozoic (Paleocene and Eocene), which had hooves instead of claws on their feet.
  Tổ tiên có thể nhất của cá voi trong một thời gian dài được coi là mesonychid — các động vật ăn thịt to lớn sinh sống vào đại Tân sinh (thế Paleocen và thế Eocen), với các móng guốc thay cho vuốt trên chân của chúng.
 • The most likely ancestors were long thought to be mesonychids — large, carnivorous animals from the early Cenozoic (Paleocene and Eocene), which had hooves instead of claws on their feet.
  Tổ tiên có thể nhất của cá voi trong một thời gian dài được coi là mesonychid — các động vật ăn thịt to lớn sinh sống vào đại Tân sinh (thế Paleocen và thế Eocen), với các móng guốc thay cho vuốt trên chân của chúng.