Đăng nhập Đăng ký

phytocoenosis câu

"phytocoenosis" là gì  
Câu ví dụĐiện thoại
  • A common sedge in this grassland phytocoenosis is Carex shreberi.
    Một loại cói phổ biến trong cộng đồng thực vật đồng cỏ này là Carex shreberi.