Đăng nhập Đăng ký

core nghĩa là gì

phát âm: [ kɔ: ]
Thì quá khứ đơn: cored   Thì hiện tại hoàn thành: cored   Thì hiện tại đơn: cores   Thì hiện tại tiếp diễn: coring   
"core" câu
Bản dịchĐiện thoại
Câu ví dụ
 • Better dead here than dead in da core.
  Chết ở đây còn hơn là chết ở trong lõi hành tinh đó.
 • Perhaps I already sensed he was evil to his core.
  Có lẽ em đã cảm thấy sự ác độc từ thâm tâm ông ta.
 • We should be able to remove most of the core intact.
  Và ta có thể loại bỏ hầu hết các lõi còn nguyên vẹn.
 • You need to encase the core in lead before you rip it free.
  Cô cần phải bọc cái lõi trong chì trước khi tháo nó ra.
 • What do you think is the core competitiveness of the NEW DREAM?
  Theo cậu thì sức mạnh chính của New Dream nằm ở đâu?
 • Oh, this is inexcusable. I'm shocked to my very core.
  Chuyện này không thể tha thứ được, tớ đang quá shock.
 • You know what is the core of the English
  Cậu biết rõ trọng tâm của việc nói tiếng Anh là gì
 • Something to create a chemical reaction in the core.
  Có gì đó tạo ra phản ứng hóa học bên trong lõi nhân
 • Are you interested to join our core team?
  Cô có muốn gia nhập đội ngũ nòng cốt của chúng tôi?
 • I can't believe you really did become the core of this mission
  Không ngờ anh chính là hạt nhân của nhiệm vụ này thật.
 • thêm câu ví dụ:  1  2  3  4  5
Nghĩa
  Danh từ
 • a bar of magnetic material (as soft iron) that passes through a coil and serves to increase the inductance of the coil

 • the chamber of a nuclear reactor containing the fissile material where the reaction takes place

 • (computer science) a tiny ferrite toroid formerly used in a random access memory to store one bit of data; now superseded by semiconductor memories; "each core has three wires passing through it, providing the means to select and detect the contents of each bit"
  Từ đồng nghĩa: magnetic core,

 • the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor''s argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story"
  Từ đồng nghĩa: kernel, substance, center, centre, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, marrow, meat, nub, pith, sum, nitty-gritty,

 • the central meaning or theme of a speech or literary work
  Từ đồng nghĩa: effect, essence, burden, gist,

 • a small group of indispensable persons or things; "five periodicals make up the core of their publishing program"
  Từ đồng nghĩa: nucleus, core group,

 • the center of an object; "the ball has a titanium core"

 • the central part of the Earth

 • a cylindrical sample of soil or rock obtained with a hollow drill

 • Động từ
 • remove the core or center from; "core an apple"